Formularul 230 se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România.

Declarația se depune la:

  • organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.
  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalți contribuabili persoane fizice.

Declarația se poate comunica prin poștă cu confirmare de primire. Declarația se poate transmite prin mijloace electronice de transmitere la distantă sau se poate colecta de reprezentanții Asociației Năzuințe , care le vor depune la sediile ANAF.

Vă mulțumim că ne sunteți alături în realizarea proiectelor noastre caritabile !


Pentru a verifica inscrierea Asociației Năzuințe în registrul entitatilor/unitatilor de cult linkul este urmatorul -Registrul entitatilor/unitatilor de cult
PREVEDERI PENTRU SOCIETĂȚI
a)Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit Legii 32/1994, pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1)*, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive. Scăderea acestor sume din impozitul datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
b) In ceea ce priveste impozitul pe profit la Cap. II, art 25, lit. i) se prevede:
” Contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

  1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se determină potrivit normelor;
  2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
    În cazul sponsorizărilor efectuate către entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, potrivit alin. (41).
    Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.”

Pentru sumele sponsorizate societatile trebuie sa depuna formularul 107 ,
PREVEDERI PENTRU PERSOANE FIZICE
Dacă nu eşti salariat/ă, dar ai venituri din alte surse, completează cu datele noastre declaraţia unică pe 2021 furnizată de ANAF şi depune-o online în contul tău de Spaţiu Virtual Privat sau folosind portalul e-guvernare.ro.

Declaratia 230 reprezinta Cererea privind destinatia sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii. Aceasta poate fi completata si depusa de catre persoanele fizice, care in anul 2019 au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor si/sau venituri din pensii din Romania, pot solicita organului fiscal central competent directionarea sumei reprezentand 2% sau 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Se pot trimite donatii in lei in contul RO26 BTRL RONC RT05 1281 8401, deschis la Banca Transilvania Ploiești pe numele Asociația Năzuințe, cod fiscal  41607140

Documente utile

Declaratia 230
Declaratia 107
Declaratie proiect

CONTRACT DE SPONSORIZARE
Registrul entităţilor/unităţilor de cult